Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden als PDF te downloaden.

Algemene voorwaarden Brillenglazen.net

Artikel 1 Definitiebepaling
 1. Brillenglazen.com is de handelsnaam van Nederlandse Optiek Maatschappij BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72489367
 2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door brillenglazen.com georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 3. Overeenkomst: de tussen de klant en Brillenglazen.com tot stand gekomen overeenkomst op afstand, waarbij Brillenglazen.com zich verbindt tot de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde brillenglazen en/of andere zaken.
 4. Consument: een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Klant: de consument, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Brillenglazen.com een overeenkomst heeft gesloten.
 6. Herroepingsrecht: de al dan niet aan de consument geboden mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling te ontbinden.
 7. Website: de website van Brillenglazen.com: www.brillenglazen.com.

Artikel 2 identiteit van Brillenglazen.com. / Nederlandse Optiek Maatschappij B.V.
Bewust ons adres niet pontificaal getoond, dit om te voorkomen dat we brillen toegestuurd krijgen zonder dat we weten wie de eigenaar is en wat de bedoeling is met nieuwe brillenglazen. Nu sturen we op : eerst de eigenaar van het desbetreffende montuur bekend laten maken, dus eerst een bestelling plaatsen en de naw gegevens opgeven, dan een stap voor de centreergegevens endaarna mailen we een verzendlabel. 
E-mailadres: info@brillenglazen.com
per adres:
Industriepark 5G
9355PA Leek
btw nummer 8591.27.540.B-01
KvKnummer 72489367
 
Artikel 3 Algemene bepalingen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Brillenglazen.com en de klant.
 2. Bij een bestelling gaat de klant accoord met onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn ten aller tijde  digitaal beschikbaar op dit platform en de tekst van deze algemene voorwaarden is op digitale wijze aan de klant beschikbaar gesteld. De tekst van deze algemene voorwaarden kan door de klant op eenvoudige wijze worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 4 Het aanbod en de totstandkoming van de overeenkomst
 1. Het aanbod op de website vermeldt zodanig nauwkeurige instructies en informatie dat de klant in staat wordt gesteld om uit het aanbod een weloverwogen keuze te maken. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 2. Indien Brillenglazen.com voor de uitvoering van de overeenkomst informatie van de klant benodigd is dienen de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te worden verstrekt en dienen de door de klant te verstrekken afbeeldingen een waarheidsgetrouwe weergave te bieden van de feiten en omstandigheden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn.
 3. Alle bijzondere voorwaarden waaronder een product wordt aangeboden zijn nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. Het gebruik van afbeeldingen op de website is zodanig dat dit een waarheidsgetrouwe weergave biedt van het aanbod.
 5. Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden Brillenglazen.com niet.
 6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de klant door Brillenglazen.com langs elektronische weg is bevestigd en de klant voldoet aan de in het aanbod gestelde voorwaarden. Gedurende de periode dat de ontvangst van de bestelling nog niet is bevestigd kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 7. De door Brillenglazen.com verstuurde bevestiging als bedoeld in het vorige lid wordt geacht door de klant te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door Brillenglazen.com is verzonden.

Artikel 5 Plaatsen van glazen in monturen; uitvoering van de overeenkomst
 1. Na totstandkoming van de overeenkomst wordt de bestelling van de brillenglazen in behandeling genomen. De klant dient Brillenglazen.com in het bezit te stellen van het montuur waarin de brillenglazen door Brillenglazen.com worden geplaatst. Het montuur dient te worden verstuurd middels een door Brillenglazen.com/Post N.L. gegenereerd verzendlabel, waarna binnen de overeengekomen termijn de bril weer binnen een bekwame tijd te worden verzonden naar het door de klant opogegeven adres.
 2. Brillenglazen.com kan niet garanderen dat door de klant bestelde brillenglazen geschikt zijn voor plaatsing in het door de klant aangeleverde montuur. Het risico dat bepaalde brillenglazen met een hoge dan wel lage brekingsindex niet geschikt zijn voor plaatsing in alle monturen is uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien de klant, ondanks het bepaalde in artikel 4.1, twijfelt over de geschiktheid van zijn montuur kan hij tegen betaling van de laagst aangeboden prijs de overeenkomst tot stand doen komen waarna hij Brillenglazen.com, overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel, in het bezit stelt van zijn montuur. Voorts stelt Brillenglazen.com de klant in kennis van zijn bevindingen en eventueel voor welke meerprijs aan de overeenkomst uitvoering kan worden gegeven.
 3. Indien de klant niet instemt met de meerprijs als bedoeld in de laatste zin van het vorige lid kan hij de opdracht annuleren, dan wel laten uitvoeren volgens de op de website overeengekomen condities. In het laatste geval draagt Brillenglazen.com geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de omstandigheid dat de door de klant gekozen brillenglazen onvoldoende geschikt zijn voor gebruik in het door de klant aangeleverde montuur.
 4. Indien de klant de opdracht overeenkomstig het vorige lid annuleert is hij behandelings- en portokosten verschuldigd ten bedrage van € 20, -. Indien de door de klant reeds verrichte betaling het bedrag van de behandelings- en portokosten overstijgt, zal het verschil door Brillenglazen.com worden terugbetaald binnen veertien dagen na annulering van de opdracht. Het door de klant toegezonden montuur zal zo spoedig mogelijk worden geretourneerd.
 5. Indien de klant instemt met de meerprijs als bedoeld in de laatste zin van lid 2, is Brillenglazen.com niet eerder verplicht uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de meerprijs, op de daartoe voorgeschreven wijze, volledig is voldaan.

Artikel 6 Herroepingsrecht consumenten
 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel kan de consument de overeenkomst binnen veertien dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De overeenkomst waarbij Brillenglazen.com zich verbindt tot de het vervaardigen van volgens specificatie van de consument tot stand gebrachte brillenglazen kan in afwijking van het bepaalde in lid 1 slechts worden ontbonden tot het moment dat het montuur door de consument naar Brillenglazen.com is verzonden. Indien de consument de overeenkomst niet binnen veertien dagen na totstandkoming daarvan ontbindt en hij het montuur niet binnen deze termijn naar Brillenglazen.com heeft verzonden is de overeenkomst niet langer voor ontbinding vatbaar.
 3. Lid 1 is eveneens niet van toepassing op andere overeenkomsten als bedoeld in lid 2, doch welke eveneens betrekking hebben op zaken die overeenkomstig de specificaties van de consument tot stand zijn gebracht of anderszins volgens Afdeling 7.1.9A van het Burgerlijk Wetboek niet aan het herroepingsrecht onderhevig is.
 4. De consument die gebruik maakt van het recht als bedoeld in lid 1 en lid 2, kan de overeenkomst ontbinden overeenkomstig de door Brillenglazen.com verstrekte instructies.
 5. Indien de overeenkomst betrekking heeft op de levering van producten die niet overeenkomstig de specificaties van de consument tot stand zijn gebracht, of anderszins niet van het herroepingsrecht zijn uitgesloten, dient de consument gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument die gebruik maakt van het herroepingsrecht dient het product onbeschadigd, in de originele staat en verpakking aan Brillenglazen.com te retourneren. !
 6. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht komen de eventuele kosten van retournering voor zijn rekening.
 7. Indien de consument, die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, reeds een betaling heeft verricht zal Brillenglazen.com dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat het product door Brillenglazen.com terug is ontvangen, retourneren.

Artikel 7 Prijzen en betaling
 1. Voordat de koop op opstand wordt gesloten, wordt – behoudens het bepaalde in artikel 5.2 – de totaalprijs van de te leveren producten vermeld, inclusief btw en alle overige kosten.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. De klant die vooruit betaalt kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling indien de vooruitbetaling nog niet heeft plaatsgevonden.
 4. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de klant verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gesteld van Brillenglazen.com.
 5. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de factuur gestelde termijn op de door Brillenglazen.com voorgeschreven wijze.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de klant van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de klant wettelijke rente verschuldigd. De periode waarover de wettelijke rente wordt berekend eindigt op het moment dat de verschuldigde betaling volledig is voldaan.
 7. Redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betaling, ten aanzien waarvan de klant in verzuim is, of is geweest, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012

Artikel 8 Uitvoering en levering
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vindt de levering van de bestelde producten plaats op het door de klant opgegeven aflever adres.
 2. Brillenglazen.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 3. Brillenglazen.com is pas gehouden uitvoering te geven aan de bestelling indien voldaan is aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 4. Brillenglazen.com zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. In het aanbod vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd. Vermelde leveringstermijnen betreffen nimmer fatale termijnen. Van een vertraagde levering zal Brillenglazen.com de klant tijdig in kennis stellen, waarbij mededeling wordt gedaan van een aangepaste leveringstermijn.
 5. Brillenglazen.com behoudt zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.
 6. Het risico van verlies of beschadiging aan de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten door of namens de klant in ontvangst zijn genomen.

Artikel 9 Conformiteit
 1. De overeenkomst waarbij Brillenglazen.com zich verbindt tot de levering van brillenglazen volgens specificaties van de opdrachtgever, wordt uitgevoerd op basis van door de opdrachtgever verstrekte gegevens, met inachtneming van de daarbij geldende toleranties.
 2. Brillenglazen.com staat er voor in dat de geleverde zaken voldoen aan de in het aanbod vermelde kenmerken, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en voor het overige beantwoorden aan de overeenkomst.
 3. Indien een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Brillenglazen.com het product binnen redelijke termijn vervangen.
 4. De overeenkomst als bedoeld in lid 1 wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden, ook indien de opdrachtgever oordeelt dat het geleverde voor hem niet bruikbaar is. Behoudens tegenbewijs wordt de hier bedoelde onbruikbaarheid geacht het gevolg te zijn van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
 1. Het toezenden van monturen is voor risico van de klant. Voor tijdens de zending optredende schade is Brillenglazen.com nimmer aansprakelijk,maar Brillenglazen.com zal pogen de klant toch tevreden te krijgen. Nu na 8 jaar ervaring en de logistiek 100% voor elkaar kunnen wij vaststellen dat dit niet meer gebeurt.
 2. Het door de klant toegezonden montuur kan onderhevig zijn geweest aan slijtage, verbuigingen en andersoortige schade. Brillenglazen.com voert de werkzaamheden uit overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen die daaraan redelijkerwijs mogen worden gesteld. Brillenglazen.com draagt echter geen aansprakelijkheid voor schade aan het montuur die, ondanks inachtneming van de redelijke zorgvuldigheidseisen als bedoeld in de vorige zin, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is opgetreden.
 3. Brillenglazen.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door de klant onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 4. Brillenglazen.com is niet aansprakelijk voor storingen die in de op de website gebruikte programmatuur kunnen optreden.
 5. Brillenglazen.com is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Brillenglazen.com aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Brillenglazen.com toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Alle vorderingen en verweren jegens Brillenglazen.com verjaren door verloop van één jaar.

Artikel 11 Klachten
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Brillenglazen.com.
 2. Bij Brillenglazen.com ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst beantwoord.
 3. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een voorstel of oplossing en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 Slotbepalingen
 1. Op elke overeenkomst tussen de klant en Brillenglazen.com is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Van toepassing is steeds die versie van de onderhavige algemene voorwaarden welke ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst volgens artikel 3.2 aan de klant ter beschikking is gesteld.
 4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Brillenglazen.com
9.4
1953 beoordelingen
Kiyoh